Směrnice

Mateřská škola Čenkov
Směrnice č. 8D stanovení úplaty za předškolní vzdělávání
Číslo jednací     Spisový / skartační znak138b/2019                       S5
Vypracovala:Bc. Dana Chvojková, ředitel školy v z.
Schválila:Bc. Dana Chvojková, ředitel školy v z.
Provozní porada projednala dne:Aktualizace-25.5.2021
Směrnice nabývá platnosti ode dne:2. 9. 2019
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:2. 9. 2019

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 1. Předmět úpravy
  1. Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.
  1. Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
  1. Podle § 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb.
 2. Plátci úplaty
  1. Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce.
 3. Výše a splatnost úplaty
  1. Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.
  1. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši.
  1. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.
  1. V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za předškolní vzdělávání pokrácena.
  1. Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka mateřské školy, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu.
  1. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.
  1. Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce.
  1. V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.
  1. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
  1. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet 51 – 8087100237/0100
   vždy do 15. dne následujícího měsíce
 4. Snížení nebo prominutí úplaty
  1. Osvobozen od úplaty je
  1. zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,
  1. zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§12 odst.1 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách)
  1. rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě
  1. fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy
  1. vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy, dle § 123 odst. 2 školského zákona
  1. Zákonný zástupce musí o snížení nebo prominutí úplaty požádat sám na formuláři mateřské školy. Ředitelka školy rozhoduje na základě této písemné žádosti.
  1. Snížení úplaty v době letních prázdnin nebo při přerušení provozu. Dle rozhodnutí ředitele školy. Rodiče jsou informováni prostřednictvím informační tabule na chodbě MŠ Čenkov.
 5. Stanovení výše úplaty na období školní rok 2021-2022
  1. Na období školního roku 2021/2022 stanovuje ředitelka mateřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 350 Kč.
 6. Účinnost
  1. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem 1.9.2021

V Čenkově dne 30.5. 2021

                                                                                                            …………………………………..

                                                                                                          Bc. Dana Chvojková, řed v z.