Předškoláci

Práce s předškoláky probíhá každý den od 8 hodin do 12 hodin
(Povinná předškolní docházka)
Děti se rozvíjí ve všech oblastech dle školního vzdělávacího programu a třídních plánů (více popsáno v ŠVP)
Během října- listopadu probíhá diagnostika.
Vyhodnocení diagnostiky a individuální konzultace probíhá průběžně v obou třídách, podrobněji rozpracovanou diagnostiku -na individuálních třídních schůzkách v lednu 2024 (doporučení pedagogů, spolupráce s SPC, PPP…)

  • Od října 2023:
  • FLÉTNA S LUCKOU- každé pondělí od 2.10. 2023 od 13 do 14 h
    přihlášené děti si donesou svoji flétnu a kartáček na její čištění
  • KERAMIKA S DANKOU- Každé sudé úterý od 13 do 14 h
    přihlášené děti si donesou pouze zástěrku či staré triko (uložit v šuplíku ve třídě)
    všechny pomůcky a hlínu děti dostanou v MŠ
  • PŘEDŠKOLÁCI

Program Maxík pro předškoláky

U předškoláků a dětí s odloženou školní docházkou je dle zájmu rodičů prováděn v obou třídách starších dětí s dětmi program Maxík. Děti pracují v maximálně šestičlenných skupinách po dohodě s rodiči, jejichž spolupráce je nutná. Program je prováděn denně a dítě nesmí mít absenci delší tří dnů. Pokud není dítě přítomno v MŠ, pracuje doma s rodiči. Děti kreslí fixy se zásuvným hrotem (stabilo trio scribi), aby odlehčily ruku, podle pevně stanovených pravidel. Dle ohlasů rodičů dětí, které Maxíkem prošly a nastoupily již do ZŠ, je Maxík pro malé školáky velkým pomocníkem.

Co je Maxík?

Maxík je stimulační program pro děti od pěti roků, děti s odloženou docházkou, které se připravují na vstup do školy, ale také pro malé školáky, kterým se psaní a čtení ve škole příliš nedaří. Cílem těchto stimulačních cvičení není redukce projevů, ale změna podmínek, za kterých může dítě podávat lepší výkon.

Během 15 – 30 týdnů se společně s dětmi věnujeme činnostem, které jsou zaměřeny na:

1. Nácvik nových pohybových stereotypů – správné sezení, správné dýchání, úchop tužky
2. Rozvoj komunikačních dovedností – správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, jak … má dítě udělat …
3. Posilování dílčích funkcí v oblastech:

oblast zraková
• zrakové rozlišování
• zraková paměť
• vizuomotorika – příjem, zpracování, uložení a znovu vybavení informací

oblast sluchová
• rozvoj sluchového vnímání
• sluchové rozlišování
• sluchová paměť
• audiomotorika

oblast prostorové orientace – orientace v prostoru

oblast idermodality – schopnost přepínat mezi různými způsoby smyslového vnímání

oblast seriality – řazení běžných opakujících se činností – režim dne …

4. Grafomotorické dovednosti – správný úchop tužky
5. Koncentrace pozornosti – od zadání až ke splnění úkolu

Program Maxík je koncipován tak, aby byly všechny složky (motorická, grafomotorická a percepční) posilovány rovnoměrně. Pořadí jednotlivých činností je nutné dodržovat.
Kurz Maxík mohou plně využívat: p.uč. Kadeřábková a p.uč. Chvojková. Od konce října 2023 budou proškoleny i p. uč. Urbánková, P.uč. Pechlátová a p.uč. Burešová